mysql 备份

备份所有数据库:

mysqldump -uroot -p --all-databases > /backup/mysqldump/all.db
备份指定数据库:

mysqldump -uroot -p test > /backup/mysqldump/test.db
备份指定数据库指定表(多个表以空格间隔)

mysqldump -uroot -p  mysql db event > /backup/mysqldump/2table.db
备份指定数据库排除某些表

mysqldump -uroot -p test --ignore-table=test.t1 --ignore-table=test.t2 > /backup/mysqldump/test2.db

 授权:
 grant all privileges on *.* to 'root'@'%' identified by '6NbAFQBE';
 grant all privileges on *.* to 'dbmanager'@'%' identified by '6NbAFQBE';
 FLUSH PRIVILEGES;

导出全部数据库
mysqldump -uroot -p --all-databases > sqlfile.sql

三、还原命令

3.1 系统行命令

mysqladmin -uroot -p create db_name 
mysql -uroot -p  db_name < /backup/mysqldump/db_name.db

注:在导入备份数据库前,db_name如果没有,是需要创建的; 而且与db_name.db中数据库名是一样的才可以导入。

3.2 soure 方法

mysql > use db_name
mysql > source /backup/mysqldump/db_name.db

发表评论